ESSA
LanguagesA-Z IndexPrinter Friendly Image
Search
   ESEA
Picture of classroom

Về Kế hoạch Hợp Nhất Luật ESSA của Tiểu bang Washington

Luật ESSA thay thế cho Luật Giáo Dục Cho Mọi Trẻ Em (No Child Left Behind, NCLB) ngày 10 tháng 12 năm 2015, là tái xác định của Luật Giáo Dục Tiểu học và Trung học (Elementary and Secondary Education Act). Luật ESSA sẽ bắt đầu có hiệu lực hoàn toàn trong năm học 2017-18.

Luật ESSA làm thay đổi bộ mặt giáo dục của quốc gia. Luật cũng linh hoạt và thoáng hơn, cho phép các khu học chánh địa phương đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của học sinh.


Vui lòng xem

21st Century Community Learning Centers
Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Thế Kỷ 21

Title I: Federal Programs
Điều I: Các Chương Trình Liên Bang

Title II: Teacher & Principal Quality
Mục II, Phần A: Chất Lượng Giáo Viên & Hiệu Trưởn

Title III: English Learners
Điều III: Người Học Tiếng Anh & Học Sinh Nhập Cư

Equity
Bình Đẳng

 

 

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the Washington ESSA Consolidated Plan developed by the by Office of Superintendent of Public Instruction is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

   Updated 1/26/2017

Old Capitol Building, PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA    98504-7200    360-725-6000  TTY 360-664-3631
Contact Us    |    Site Info    |    Staff Only    |    Privacy Policy